Cybernetics And Systems Analysis logo
Информация редакции Аннотации статей Авторы Архив
КИБЕРНЕТИКА И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
Международний научно-теоретический журнал
Том 54>№ 4 ИЮЛЬ — АВГУСТ 2018
СОДЕРЖАНИЕ

КИБЕРНЕТИКА

1. О некоторых задачах анализа гибридных автоматов PDF
Скобелев В.В., Скобелев В.Г. 3–15
2. Синтез ∑-автоматов, специфицированных в логических языках LP и LF первого порядка PDF
Чеботарев А.Н. 16–31
3. Проблемы построения интеллектуальных систем. Уровни интеллекта PDF
Мейтус В.Ю. 32–44
4. Усиленное паретовское равновесие для игр на пересекающихся множествах PDF
Смольяков Э.Р. 45–55
5. Наближений алгоритм лексикографічного пошуку у багатьох порядках розв’язку багатовимірної булевої задачі про ранець PDF
Чупов С.В. 56–69

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

6. Обобщенный метод эллипсоидов PDF
Стецюк П.И., Фесюк А.В., Хомяк О.Н. 70–80
7. О двух подходах к моделированию и решению задачи упаковки выпуклых многогранников PDF
Стоян Ю.Е., Чугай А.М., Панкратов А.В., Романова Т.Е. 81–90
8. Багатокритерійне прийняття рішень на основі використання множини оптимізаційних методів PDF
Потьомкін М.М., Свида І.Ю. 91–97
9. Про можливість багатохвильової ідентифікації дефектів у палях PDF
Трофимчук О.М., Калюх Ю.І., Дунін В.А., Берчун Я.О. 98–108
10. Оцінка нестаціонарних параметрів диференціальних рівнянь в умовах невизначеності PDF
Наконечний О.Г., Шевчук Ю.М., Чикрій В.К. 109–121
11. Схема повышенного порядка точности для двумерного уравнения Пуассона в прямоугольнике с учетом влияния краевого условия Дирихле PDF
Майко Н.В. 122–134
12. Кусково-поліноміальні алгоритми аналізу процесів у неоднорідних середовищах PDF
Біленко В.І., Божонок К.В., Дзядик С.Ю., Стеля О.Б. 135–141

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

13. Побудова системи автоматизації для впровадження моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою, в органах Національної поліції України PDF
Мовчан А.В., Тарануха В.Ю. 142–150
14. Автоматизация преобразования раскрашенных сетей Петри с качественными фишками в раскрашенные сети Петри с количественными фишками PDF
Гломозда Д.К., Глибовец Н.Н., Максимец А.Н. 151–163
15. Автоматичне визначення рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях методом високочастотної фільтрації для виокремлених областей PDF
Баловсяк С.В., Одайська Х.С. 164–172

НОВЫЕ СРЕДСТВА КИБЕРНЕТИКИ, ИНФОРМАТИКИ,
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

16. Математичні диференційні моделі і методи оцінки кібербезпеки інтелектуальних комп’ютерних мереж керування технологічними процесами електропостачання залізниць PDF
Стасюк О.І., Грищук Р.В., Гончарова Л.Л. 173–181
17. Исследование условий ортогональности вейвлетов, основанных на полиномах Якоби PDF
Семенов В.Ю., Престин Ю. 182–190

НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ СЕМІНАРУ «МЕТОДИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ
ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ»
ТА КООРДИНАЦІЙНА НАРАДА «ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ» (ПОО-XLV)
PDF
191–192
© 2018 Kibernetika.org. All rights reserved.